Thursday, November 26, 2015

Sejarah Pendidikan Islam di Malaysia


A.    AWAL MULA PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA
Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia tidak dapat dipastikan secara tepat kapan ia bermula. Namun perkara ini dapatdilihat kepada latar belakang sejarah kedatangan agama Islam kenegara ini yang dikenali dengan nama Tanah Melayu. aktivitas serta kegiatan pendidikan yang berlakupada kekuasaan Raja Melaka yang pertama yaituParameswara (kemudian dikenali sebagai Megat Iskandar Syah) yangtelahmemeluk Islam pada tahun 1414M, maka bermulalah perkembangansistem PendidikanIslam di Tanah melayu ini. Keislamanbaginda turut diikuti oleh para pembesar kerajaan dan rakyat jelata.Bagi memantapkan kefahaman tentang Islam, baginda mempelajari Islam daripada para ulama dan pendakwah yang datang berdakwah ke Melaka.Perkara yang sama turut dilakukan oleh raja-raja Melaka yanglain. Sebagai minat dan kecintaan yang mendalam para pemerintahterhadap ilmu, istana dijadikan sebagai salah satu tempat mempelajariilmu. Bukan sekedar itu saja, mereka turut memberikansanjungan yang tinggi terhadap Ilmu Pengetahuan Islam, Para Ulama,kitab-kitab agama dan hari-hari kebesaran Islam. Hal inimembuktikan mereka mempunyai perasaan cinta yang mendalamterhadap Islam dan sistem pendidikannya hasil pengorbanan parapendakwah Islam ketika itu.
Para pemerintah Melaka turut menggalakkan rakyat jelatasupaya memberikan perhatian yang besar dan keras terhadap amalan agamadisamping penglibatan para pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh perkara ini dapat dilihat dalam tindakan Sultan Muhammad Syah apabila menyambut kedatangan bulan Ramadhan, baginda memuliakan bulan tersebut terutama pada malam Dua Puluh Tujuh disamping menunaikan sembahyang Tarawih di masjidbersama-sama rakyat. Begitu juga sanjungan tinggi yang diberikanpemerintah kepada kitab-kitab agama dan hukum-hukum agama. Salah seorang pemerintah Melaka yaitu Sultan Mansur Syah memberikan penghormatan yang begitu tinggi dan memuliakan KitabDarul Mazlum, yaitu sebuah kitab tasawuf karangan Maulana Abu Ishaq dari Mekah. Kitab itu dibawa ke Melaka oleh Maulana AbuBakar. Baginda menghantar kitab tersebut ke Pasai untuk diterjemahkanke dalam Bahasa Melayu. Baginda turut menghantarkan  Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk mendapatkan penjelasan dariparaulama Pasai, Makhdum Musa berkenaan dengan kedudukan ahlisyurga atau neraka sama ada kekal atau tidak di dalamnya.Oleh kerana itu para pemerintah, pembesar negeri dan rakyatjelata yang sama-sama melibatkan diri dalam mengembangkanagama dan ilmu pengetahuan Islam di Melaka pada waktu itu, makaterdapat berbagai-bagai institusi pengajian sama ada rumah, masjid,dan istana sebagai pusat dakwah dan aktiviti keilmuan. Sistempendidikan Islam yang diwujudkan pada waktu tersebut ialah kelasmengaji al-Quran. Ia merupakan pelajaran utama kepada semualapisan masyarakat walaupun tidak dilakukan secaraformal. Pada waktu itu juga diperkenalkan huruf jawi bagi memudahkanpenduduk tempatan mempelajari huruf-huruf Arab yangmenjadi tunjang kepada pembacaan al-Quran. Huruf jawi adalahberindukkan huruf Arab campuran Parsia. Ia turut mengikat satuperpaduan bahasa meliputi seluruh golongan bangsa Melayu. Justru pembacaan al-Quran menjadi lebih mudah. Pada peringkat awal,kelaspengajian al-Quran dilakukan di rumah guru yang mengajaral-Quran. Apabila bilangan pelajar-pelajar mulai bertambah, kelasal-Quran kemudiannya berpindah ke istana dan masjid. Selain al-Quran yang menjadi pengajian dasar, Pendidikan Islam di Melaka terus berkembang apabila ia turut menjadi pusat pengajian ilmu Fiqah, Tauhid, Tafsir, Sejarah, Tasawuf dan FalsafahIslam sebagai kurikulumnya. Kegiatan yang dilakukan ini tidaklahberbeda daripada pendidikan yang dilakukan di zaman Rasulullah,para sahabat dan tabiin. Struktur pendidikan dan kurikulumnyahampir samayaitu penekanan dibuat kepada pembacaan, penulisandan pengajian al-Quran di samping ilmu-ilmu asas agama. SelainMelaka yang terkenal sebagai pusat pengetahuan agama danpendidikan Islam.
B.     SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM MASA PENJAJAHAN
Sejarah sistem pendidikan Islam di Malaysia  pada zaman sebelumkemerdekaannya pada tahun 1957, boleh dilihatkan semenjak dari sejarah awalnya bermula sekitar tahun 1850 hingga tahun 1956. Pada peringkat awal penempatan orang Melayu dan Cina di Kuala Lumpur pada tahun 1850, tidak terdapat sumber sejarah yang menyatakan telah wujud suatu sistem atau institusi pendidikan Islam yang formal di Kuala Lumpur. Daripada catatansejarah, didapati kepercayaan dan amalan orang Melayu Islam pada ketika itu masih terpengaruh kuat dengan unsur-unsur animisme dan dinamisme.Sebagai contoh, pada awal kedatangan penambang Cina pada tahun 1857 untuk menjelajahi hutan belantara yang bertujuan untuk manambang bijih timah, mereka meminta bantuan pawang dan dukun Melayu untuk membuka kawasan tersebut, supaya mereka tidak diganggu oleh unsur-unsur jahat seperti jin dan hantu.Begitu juga terdapat catatan yang menyatakan bahawa masyarakat setempat di Kuala Lumpur pernah meminta pertolongan pawang Melayu yang amat mahir dalam menewaskan buaya yang sering memakan manusia di Sungai Lumpur atau Sungai Gombak. Pernah digambarkan dalam sejarah bahawa hal ini amat menakjubkan bagi pendatang berbangsa Eropa ke Kuala Lumpur pada ketika itu.
Pada zaman pemerintahan British di Tanah Melayu, terdapat empat aliranpersekolahan yaitu Sekolah Vernakular di Malaysia. Kewujudan perbagai aliran persekolahan pada masa itu disebabkan oleh sikap penjajah Inggris sendiri yang mencoba memecahkan perpaduan kaum, ketiadaan dasar pelajaran Kebangsaan dan ketebalan sifat kedaerahan yang dipusakai oleh setiap kaum. Sejarah persekolahan Melayu di Tanah Melayu bermula pada tahun 1821.Apabila parapengelola  Free School membuka cabangnya di Gelugor, Pulau Pinang. Akibat campurtangan British di Negeri-negeri Melayu Bersekutu, beberapa buah sekolah Melayu telah dibuka bagi menggantikan sistem pengajian al-Qur'an. Sekolah Melayu pertama dibuka di Negeri-negeri Melayu Bersekutu ialah di Kelang, yaitu pada bulan September 1875.19 Sekolah Melayu Vernakular Kuala Lumpur pula ditubuhkan sekitar tahun 1880.
Masyarakat Malaysia pada saat itu keberatan untuk menghantarkananak mereka ke Sekolah Melayu Vernakular yang diasaskan oleh pihak British. Mereka lebih gemar anak-anak Melayu dididik secara tradisional denganpendekatan Pendidikan dan Pembelajaran al-Qur'an di rumah-rumah mereka sendiri atau di rumah-rumah para imam. Dalam kata lain, masyarakat Melayu pada masa itu masih menaruh harapan yang penuh kepada pengajian tradisional yaitu pengajian al-Qur'an. Raja Mahmud, kaum kerabat Sultan Selangor sendiri pernah berkata bahwa baginda tidak akan menghantarkan anaknya sendiri atau anak-anakMelayu ke sekolah kerajaan anjuran British kerana pendidikan agama tidak termasuk dalam isi kandungan pengajaran di sekolah tersebut. Hal ini menarikperhatian pegawai-pegawai Inggris untuk merubah sistem pendidikan di mana waktu pagi diajar mata pelajaran akademik seperti bahasa Melayu, Ilmu Hisab dan Bahasa Inggris, manakala di waktu petang pula diajar pendidikan al-Qur'an. Satu pergerakan juga pernah diadakan antara pihak Residen Inggeris dan ketua-ketua masyarakat Melayu Kuala Lumpur yang berminat dengan usaha memperbaiki pendidikan anak-anak Melayu Kuala Lumpur pada tahun 1882. Rentetan dari mesyuarat tersebut juga pendekatan untuk mewajibkan kehadiran anak-anak Melayu ke sekolah di coba untuk dilaksanakan. Namun demikian, statistic kehadiran pelajar Melayu ke Sekolah Melayu Kuala Lumpur sekitar tahun 1886 hingga 1888 menunjukkan angka-angka yang tidak memberikan respon. Pada tahun 1886 , hanya 47 orang pelajar hadir. Pada tahun 1887 hanya 36 pelajardan pada tahun 1888 hanya seramai 41 orang hadir.  Secara keseluruhannya, sehingga tahun 1891 terdapat 12 sekolah Melayu di seluruh negeri Selangor dengan bilangan pelajar seramai 543 orang daripada jumlah populasi masyarakat Melayu Selangor seramai 27,000 orang. Sebaliknya, perkembangan sekolah Inggeris di Kuala Lumpur cukup pesat. Pada tahun 1893, Victoria Institution ditubuhkan. Pada tahun 1897 Methodist Boy's School pula ditubuhkan dan akhirnya St. John's Institution ditubuhkan pada tahun 1905. Ditambah pula dengan sekolah-sekolah yang dikembangkankan oleh mubaligh-mubaligh Kristian seperti La Salle dan sebagainya. Dari segi pentadbiran pendidikan di Kuala Lumpur pada masa itu ia terletak di bawah kerajaan negeri Selangor. Pada tahun 1897, British telah melantik Nazir Sekolah Persekutuan bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Salah satu daripada tugas pertamanya ialah menyusun sebuah Kanun Pelajaran (Education Code) bagi semua negeri yang sebelum itu masing-masing mempunyai kanun sendiri bagi sekolah Inggeris dan Melayu. Seterusnya pada tahun 1906, seorang Pengarah Pelajaran dilantik bagi Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu
Smbr :makalahnih

No comments:

Post a Comment